• کشاورزی
    • آشنايي با کشاورزي استان فارس
    • آشنایی با سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
    • اطلاعات تماس
    • اطلاعات مورد نیاز تولید کنندگان
رودخانه های فارس

رودخانه ها و آبشارها

رودخانه و حواشی آن ها همواره يكی از كانون های تفرجگاهی و شكارگاهی و صيادی ورزشی محسوب می شوند، برخی از مهم ترين اين رودخانه ها عبارتند از: کر، پيرآب، شادكام، شش پير ، شورجهرم ، شور لار، دالکی و ...
مهم ترين آبشارهای اين منطقه نيز عبارتند از: آبشاردشتک ابرج، آبشار مارگون.

چشمه ها

چشمه های طبيعی و چشمه های آب گرم به دليل آب درمانی و تفرجگاهی از نظر صنعت گردشگری و گذراندن اوقات فراغت از اهميت بسياری برخوردار هستند که برخی از آن ها عبارتند از: چشمه رچی، چشمه خارگان، چشمه بالنگان (حاجی آباد)، چشمه قدمگاه، چشمه چويو، چشمه ساسان، چشمه ابوالمهدی، چشمه شش پير، چشمه پلنگان، چشمه جونجان ( جونون )، چشمه محمد رسول الله، چشمه بناب قادر آباد، چشمه آتشكده، چشمه تنكاب، چشمه حنيفقان، چشمه آب گرم، چشمه آب گرم سراب بهرام، چشمه اسری، چشمه برن هير، چشمه براق ، چشمه تاسک، چشمه حاجت، چشمه سراب سياه، چشمه سراب شير، چشمه كان زرد، چشمه سرگ چينه، چشمه گنجينه، چشمه ميل اژدها و چشمه مردگان.

» رودخانه پل فسا شیراز

رودخانه پل فسا يک رود دايمی به طول 35 كيلومتر است. مسير كلی اين رود جنوب خاوری بوده و از كوه پهن 14 كيلومتری جنوب باختری شيراز سرچشمه می گيرد.

» رودخانه خشک شیراز

رود خشک که 50 كيلومتر طول دارد رودی فصلی بوده كه مسير كلی آن جنوب خاوری است. سرچشمه اين رود، كوه های قلات و تشی برگی و كلتاق در 33 كيلومتری شمال باختری شيراز است كه به آن نهر اعظم نيز می گويند

» رودخانه دالكی شیراز

رودخانه دالکی يک رود دايمی به طول 170 کيلومتر است که شيب متوسط آن 8/0 درصد می باشد. اين رود که حوزه آن خليج فارس و دريای عمان است در مسير کلی خود که به سمت جنوب باختری است، از شهرستان های كازرون، برازجان و بوشهر در استان های فارس و بوشهر عبور می کند. هله از ارتفاعات 40 كيلومتری جنوب خاوری كازرون و 53 كيلومتری جنوب باختری شيراز از دهستان كوهمره سرچشمه گرفته و به سوی شمال باختری روان می شود. در 14 كيلومتری خاور كازرون با رودخانه حنا مخلوط شده و به نام رودخانه سفيد از طريق دره دوان در شمال خاوری، همچنان به سوی شمال باختری ادامه مسير می دهد. پس از آن كه در 17 كيلومتری شمال كازرون با رودخانه تنگ شيب مخلوط شده، با نام جديد شاهپور از طريق تنگه چوگان به دهستان شاهپور وارد می شود. در اين دهستان با ريزابه های فراوانی از جمله رود شكستان درهم می آميزد و رو به سوی جنوب باختری به طرف دهستان خشت سرازير می شود. در اين دهستان به سوی باختر تغيير جهت داده و پس از عبور از دره شمالی كوه پوزه حسن كرچال وارد دهستان مزارعی از شهرستان برازجان می شود. در اين دهستان با ريزابه های فراوانی كه غالبا از شمال سرازير شده اند مخلوط گشته، مرز ميان دهستان های مزارعی، شبانكاوه و زيرراه را تشكيل می دهد و به نام رودخانه شيرين در 12 كيلومتری شمال باختری برازجان با رودخانه دالكی مخلوط می شود. از اين به بعد اين رودخانه که به سمت باختر متوجه شده و مرز ميان دهستان های شبانکاره و زيارت را تشکيل می دهد، هله نام می گيرد. سرانجام اين رودخانه در 54 كيلومتری جنوب باختری برازجان به خليج فارس می ريزد. در طول مسير اين رودخانه نقاط مناسبی برای احداث سد وجود دارد. از جمله اين مناطق می توان به مدخل شمالی تنگ چوگان در 20 كيلومتری شمال كازرون، دهانه خاوری پوزه حسن كرچال در 35 كيلومتری باختر كازرون و همچنين دره شمالی كتل برنگ در 44 كيلومتری باختر شمالی كازرون اشاره کرد

» موند (مند) شیراز

مسير عبوری اين رود شهرستان های شيراز، جهرم، فيروزآباد، و خورموج است. اين رود 685 كيلومتر طول دارد و مسير كلی آن نخست جنوب خاوری و سپس جنوب باختری و در انتها باختری می باشد. اين رودخانه از كوه های انار و خانی يک واقع در دهستان كوهمره در 75 كيلومتری باختر شمالی شيراز و 28 كيلومتری شمال خاوری كازرون سرچشمه می گيرد و به نام رودخانه قره آغاج به سوی جنوب خاوری سرازير می شود و پس از مخلوط شدن با رودخانه زاخرد به دهستان سياخ وارد می گردد و مسير خود را به سوی جنوب خاوری را طی می كند. اين رودخانه پس از طی مسيری طولانی و عبور از دهستان ها و شهرستان های بسيار و مخلوط شدن ريزابه ها و رودخانه های فراوان با اين رودخانه سرانجام در 56 كيلومتری جنوب باختری خورموج به خليج فارس می ريزد.

» رود سرخون شیراز

سرخون يک رود دايمی به طول 20 كيلومتر است. اين رود از كوه های دشت ارژن و ديوار آهنی در 44 كيلومتری باختر شيراز سرچشمه می گيرد. شيب متوسط اين رود 7 درصد و مسير كلی آن جنوبی است.

» رودخانه آغاج شیراز

اين رودخانه از دامنه كوه تابسک در دهستان دشمن زياری سرچشمه می گيرد و پس از عبور از ميان دره ای در ناحيه شمال باختری شيراز، در حوالی چهل چشمه از منطقه ممسنی خارج می شود. رودخانه آغاج در مسير خود همراه چند رود و چشمه، پس از عبور از اراضی زراعی خفر، كوار، جهرم، قير و كارزين از طريق استان بوشهر به نام رود مند وارد خليج فارس می شود.

» چشمه رچی شیراز

اين چشمه که از گردشگاه های زيبای استان و شهرستان شيراز به شمار می آيد در منطقه كوهمره سرخی در 35 كيلومتری شيراز واقع شده است. آب و هوای مطبوع و مناظر دل انگيز طبيعی از ويژگی های اين ناحيه می باشند كه آن را به يكی از گردشگاه های عمومی تبديل كرده است.

چشمه خارگان در روستايی به همين نام در 60 كيلومتری شيراز قرار دارد. محوطه اطراف چشمه، همواره پذيرای انبوهی از بازديد كنندگان و گردشگران در فصل های مختلف سال است. اين محل به علت برخورداری از آب فراوان و همجواری با رودخانه های قره آغاج و جره، از پوشش گياهی مناسبی برخوردار است.

» چشمه خارگان شیراز

چشمه خارگان در روستايی به همين نام در 60 كيلومتری شيراز قرار دارد. محوطه اطراف چشمه، همواره پذيرای انبوهی از بازديد كنندگان و گردشگران در فصل های مختلف سال است. اين محل به علت برخورداری از آب فراوان و همجواری با رودخانه های قره آغاج و جره، از پوشش گياهی مناسبی برخوردار است.

» گردشگاه آتشكده شیراز

در حاشيه جاده شيراز به استهبان، در دامنه ارتفاعات خرمن كوه، گردشگاهی ارزشمند وجود دارد كه در حال حاضر، بخشی از خدمات تفريحی اين مسير را به عهده دارد. اين مكان چشمه و بركه ای بسيار زيبا دارد كه علاوه بر قابليت های گردشگاهی، به عنوان حوضچه پرورش ماهی نيز مورد استفاده قرار می گيرد.

» رودخانه ايزدخواست آباده

رودخانه ايزدخواست كه از كوه مرواريد در باختر آباده سرچشمه می گيرد و به دهستان ايزدخواست می رسد، راه اصلی اصفهان - شيراز را در آبادی ايزدخواست قطع می کند و در كشتزارهای اين آبادی پخش می شود. اين رودخانه که مسير کلی آن شمال خاوری است 125 كيلومتر طول دارد و از شهرستان های آباده و اصفهان می گذرد. مسير كلی آن شمال خاوری است. اين رودخانه پس از عبور از يک مسير طولانی و گذر از روستاهای بسيار در 110 كيلومتری جنوب خاوری اصفهان به باتلاق گاوخونی می ريزد.

» رودخانه بوانات آباده

رودخانه بوانات که مسير کلی آن باختری - خاوری بوده و نخست به سمت جنوب خاوری و سپس شمال خاوری امتداد می يابد در مسير خود از شهرستان های آباده و شهر بابک عبور می كند. اين رودخانه از دامنه شمالی كوه ساريخانی و کوه های بوانات در 21 كيلومتری جنوب خاوری ده بيد و در نزديکی روستای قبر سفيد سرچشمه گرفته و پس از مشروب کردن اراضی جنوب سوريان در شوره زار مروست ناپديد می شود.

» رودخانه سيوند آباده

رودخانه سيوند يک رود دايمی است به طول 110 كيلومتر كه از شهرستان های آباده و مرودشت عبور می كند. اين رودخانه از كوه های سفيد در غوک و تنگ گورک واقع در دهستان قنقری در حدود 45 كيلومتری شمال باختری ده بيد و طی ريزابه های فراوان سرچشمه گرفته و به سوی جنوب خاوری از منطقه نخودزار می گذرد. نام آن با رسيدن به روستای مشگان به رودخانه مشگان تغيير کرده و پس از طی مسيری طولانی و تغيير نام های متعدد با ورود به دره خاوری كوه سيوند مجددا به رودخانه سيوند تغيير نام می دهد و به دهستان خفرک عليا وارد می شود. در اين قسمت شاخه ای از آن به دشت خاوری كوه رحمت داخل می شود، در اين دشت پخش شده و در باتلاق های آن ناپديد می شود. مازاد آب آن در حوالی بند امير که در 11 کيلومتری جنوب خاوری مرودشت قرار دارد به رودخانه كر می ريزد.

» رودخانه گله دار آباده

رودخانه فصلی گله دار 50 كيلومتر طول داشته و شيب متوسط آن 6/1 درصد است. مسير كلی اين رود به سوی جنوب باختری بوده و از كوه های خطابان و چنارو در 50 كيلومتری جنوب خاوری ده بيد سرچشمه گرفته و به نام رودخانه سرميدان از دره شمالی كوه چنارو سرازير می شود. پس از عبور از روستای فنجان به رود گله دار تغيير نام داده، از كنار روستايی به همين نام گذشته و در يک كيلومتری روستای گنجک به رود سيوند می ريزد.

» رودخانه شادكام اقلید

اين رودخانه كه در گذشته با نام رودخانه سارياتن مشهور بوده از چشمه ای به همين نام واقع در ارتفاعات كوه آلماليجه سرچشمه می گيرد و پس از آبياری کردن دشت نمدان به درياچه كافتر می ريزد. اين رودخانه در محدوده شهرستان اقليد جريان دارد و حاشيه ها و پيرامون آن از ارزش های گردشگاهی مناسبی برخوردار هستند.

» رودخانه كر اقلید

رود كر از كوه های سيد محمد و پالانگردی در شهرستان اقليد سرچشمه می گيرد و پس از پيوستن آب تعدادی از چشمه های اين شهرستان به آن، با نام رودخانه «دزدكر» از ناحيه تنگ براق به شهرستان مرودشت وارد می شود. شاخه ای ديگر از اين رودخانه نيز با نام رودخانه «مارگان» پس از پيوستن شاخه «شورخارستان» به آن، با نام «گاوگدار» به دزدكر كه از كوه های رنج سپيدان سرچشمه می گيرد، می پيوندد. شاخه مهم ديگر تنگ شول، بادامک است. رودخانه كر، پس از گذشتن از سد درودزن وارد دشت رامجرد می شود. در پايين رودخانه، بندهای سنتی امير، فيض آباد تيلكان و جهان آباد احداث شده اند. اين رودخانه وارد منطقه كربان از شهرستان شيراز شده و سرانجام در سياه زار به درياچه بختگان می ريزد.

» رودخانه اوجان اقلید

رودخانه اوجان در ميان دره واقع در بين كوه های برآفتاب و كوه پلنگی به سوی شمال باختری روان است. اين رودخانه با رودخانه سفيد يكی شده، از تنگ براق گذشته و بعد از پيوستن به رودخانه دز كرد همراه با هم شاخه بزرگ رود كر را ايجاد می كنند.

» رودخانه سيوند اقلید

رودخانه سيوند يا پلوار از ادغام رودخانه های فصلی كوچكی که از دامنه های جنوبی كوه بل جاری هستند ايجاد شده، از دشت مرغاب گذشته و شاخه خاوری رود بزرگ كر را ايجاد می کند. اين رودخانه پس از دريافت چند شاخه فرعی از جمله سيميكان و گله دار و عبور از دشت های قادر آباد، سعادت آباد، سيوند و مرودشت در محل پل خان به رودخانه كر می ريزد.

» چشمه قدمگاه اقلید

اين چشمه در نزديكی دهستان سده در شهرستان اقليد و در محلی با پوشش گياهی مناسب و محوطه ای سرسبز و درختكاری شده قرار دارد. موقعيت اين چشمه برای ايجاد تاسيسات و پذيرايی بين راهی، بسيار مناسب می باشد. در حال حاضر چشمه فوق پس از انباشت در يک حوضچه، بخشی از زمين های اطراف را آبياری می كند.

» چشمه چويو اقلید

اين چشمه در مجاورت جاده آسپاس شهرستان اقليد و در دامنه ارتفاعات كوه حسينی قرار گرفته و منطقه ای مناسب برای تاسيس پارک جنگلی و ايجاد گردشگاه است. با حفظ و زادآوری گونه های گياهی و جانوری و ايجاد پارک جنگلی، قابليت های تفريحی - سياحتی چشمه چويو افزايش می يابد و اين محل به گردشگاهی مناسب تبديل می شود.

» چشمه بالنگان (حاجی آباد) اقلید

چشمه حاجی آباد (بالنگان) با جلوه های بسيار زيبا و گردشگاهی در منطقه ای به وسعت سه كيلومتر در محدوده شهرستان اقليد قرار دارد. فراوانی چشمه سارهای منطقه، زمينه مساعدی را برای پرورش ماهی قزل آلا فراهم آورده است.

» چشمه محمد رسول الله اقلید

اين چشمه كه در ضلع باختری شهر اقليد واقع شده است يكی از گردشگاه های مهم اين شهرستان می باشد. در حال حاضر آب اين چشمه در زمين های كشاورزی و تغذيه حوضچه های ماهی كه در كنار چشمه ها احداث شده اند، به مصرف می رسد.

» آبشار دشتک ابرج اقلید

ناحيه دشتک ابرج که چشم اندازهای طبيعی بسيار دل انگيزی دارد در شهرستان اقليد قرار گرفته است. اين مكان و دو آبشار زيبای آن از استعدادهای گردشگاهی بسياری برخوردار هستند که متاسفانه در حال حاضر استفاده گردشی زيادی از آن ها نمی شود.

» رودخانه قره آغاج جهرم

رودخانه قره آغاج كه از كوه های شمال خاوری شهرستان كازرون (ارتفاعات بن رود) سرچشمه می گيرد، بعد از مشروب کردن دهستان های جنوبی شيراز وارد بخش خفر شهرستان جهرم شده و اغلب روستاهای اين بخش را سيراب می كند. اين رودخانه در ادامه مسير و بعد از طی کردن دامنه جنوبی كوه سفيدار و گذشتن از تنگ كبوتری و خاور دهستان سيمكان و پيوستن به رودخانه های سيمكان و هگان به سمت جنوب متمايل شده و وارد شهرستان فيروزآباد می شود. قره آغاج سرانجام و پس از طی كردن مسيری طولانی به خليج فارس می ريزد. آب اين رودخانه دايمی است و عرض آن در نواحی كوهستانی 20 متر و در جلگه به 400 متر می رسد.

» رودخانه سيمکان جهرم

رودخانه سيمكان كه از تنگ آتشگاه در 12 كيلومتری جنوب خاور ميمند سرچشمه می گيرد، بعد از مشروب کردن بسياری از روستاهای بخش سيمكان در تنگ مكان به رودخانه قره آغاج می ريزد.

» رودخانه شور جهرم

رودخانه شور از 3 كيلومتری جنوب خاوری آبادی نصيرآباد از بخش شيبكوه شهرستان فسا سرچشمه گرفته و پس از عبور از 10 كيلومتری شمال شهر جهرم به رودخانه قره آغاج می ريزد.

» رودخانه اردكان سپیدان

يک رود فصلی است كه از كوه های سه چاه و گر در شمال خاوری اردكان سرچشمه گرفته و از باختر اردكان می گذرد و پس از آبياری نمودن زمين های اطراف به رودخانه شش پير می پيوندد

» رودخانه شش پير سپیدان

اين رودخانه مهم، از كوه های جنوب خاوری شهرستان سپيدان سرچشمه می گيرد و پس از پيوستن به رود كوچک بزغان به سمت جنوب جريان می يابد و در محلی به نام روديان، وارد دهستان دشمن زياری می شود. رودخانه شش پير پس از آبياری اراضی كشاورزی دهستان دشمن زياری در 18 كيلومتری خاور فهليان به رود شيرين می پيوندد و وارد دهستان رستم می شود.

» رودخانه توكل آباد سپیدان

يک رود دايمی به درازای 35 كيلومتر و مسير كلی شمال باختری است. سرچشمه آن كوه قلات در 58 كيلومتری جنوب خاوری اردكان می باشد اين رود به رود شش پير می ريزد.

» رودخانه تيزاب سپیدان

تيزاب يک رود دايمی به طول 25 كيلومتراست که مسير كلی آن جنوب خاوری بوده واز كوه هشار در 53 كيلومتری شمال باختری اردكان سرچشمه می گيرد. اين رودخانه از منطقه مورسيب عبور می كند و در سر راه با رومد شور كاكان مخلوط می شود.

» رودخانه جوب خاله سپیدان

جوب خاله يک رود دايمی به طول 30 كيلومتر است كه مسير كلی ان جنوب خاوری است و سرچشمه آن كوه چال كلاغ واقع در منطقه جدول نو در 53 كيلومتری شمال باختری اردكان است. چشمه های بسيار زيادی در اين شهرستان وجود دارد كه عمده ترين آنها چشمه های يخچالی، جورک، چله گاه بزرگ چله گاه كوچک و انجيرک می باشند. اين رود پس از طی مسير كوهستانی و پرپيچ و خم، از شهرستان سپيدان خارج می شود.

» رودخانه مارگان سپیدان

اين رودخانه كه از كوه های رنج سپيدان سرچشمه می گيرد. از شاخه های رودخانه كر است. رود مارگان پس از پيوستن به چند شاخه ديگر در خارج از شهرستان سپيدان، رودخانه كر را تشكيل می دهد. آبشار اين رودخانه يكی از معروف ترين آبشارهای ايران و جهان است.

» آبشار مارگون سپیدان

آبشار بزرگ و معروف مارگون که در مرز دو استان فارس و كهكيلويه و بوير احمد قرار دارد، حاصل آب رودخانه كمهر و حوزه آبخيز آن است كه از ميان صخره ها به طرزی شگفت آور سر ريز می شود. اين آبشار در خاور ياسوج و در كنار روستای مارگون واقع شده است.موقعيت طبيعی و چشم اندازهای اطراف اين آبشار زيبا و بسيار بلند، جلوه هايی اعجاب انگيز پديد آورده است. هم آميزی درختان جنگلی با توپوگرافی ناحيه كوهستانی و رودخانه ای به همراه زيبايی های طبيعی دشت های مملو از لاله واژگون و گل های رنگارنگ ختمی و ديگر گل های وحشی، ‌منظره ای بديع پديد می آورند كه ديدار از آن را به خاطره ای فراموش نشدنی تبديل کرده و زيبايی چشم اندازهای طبيعی آبشار مارگون را صد چندان كرده است. اين مجموعه، پديده ای برجسته و شگفت آور است كه از قابليت های گردشگاهی، آموزشی و پژوهشی پر اهميتی برخوردار است و در شمار پديده های بی مانند ارزش گذاری می شود.

» آبشار چيکان سپیدان

آبشار چيکان در 55 کيلومتری شهر اردکان در کنار روستای چيکان واقع شده است.

» چشمه بهرغان سپیدان

اين چشمه در فاصله 2 کيلومتری شهر اردکان در حاشيه جاده شيراز - اردکان قرار دارد . آب شيرين و خنک و گوارای آن موجب احداث يک واحد آب معدنی در کنار چشمه شده است. آب اين چشمه پس از تصفيه و بسته بندی در اين کارخانه به ديگر نقاط کشور و خارج صادر می گردد .

» چشمه سرمورکمهر سپیدان

آب چشمه و دشت هموار کنار آن اين منطقه را که در 30 کيلومتری شهر اردکان در کنار جاده اردکان به مارگون قرار دارد به يک تفرجگاه سرسبز تبديل کرده است .

» سراب کهکران سپیدان

اين منطقه در 35 کيلومتری شهر اردکان واقع شده است. وجود چشمه های آب و درختان کهنسال چشم انداز زيبايی به اين منطقه داده است.

» چشمه و برم شش پير سپیدان

آب چشمه شش پير از بهترين آب های کشور است. اين چشمه در نزديکی روستای برشنه 7 کيلومتری شهر اردکان قرار دارد. در درياچه برم شش پير که زيبايی خاصی دارد ماهی گيری هم ممکن است. در حاشيه اين درياچه يک پارک جنگلی در حال ساخت است.

» رودخانه بانيان فسا

رودخانه فصلی بانيان كه از خرمن كوه سرچشمه می گيرد با جهت شمال به جنوب از خاور شهر فسا عبور كرده ابتدا به رودخانه شور و سپس به رودخانه قره آغاج متصل می شود و سرانجام به خليج فارس می ريزد.

» رودخانه شور دهرم فیروزآباد

شور دهرم يک رودخانه دايمی به طول 180 كيلومتر است كه مسير كلی آن نخست جنوب خاوری و سپس جنوب باختری است. اين رودخانه از كوه های سلامتی و دولوو ميشوان در 65 كيلومتری شمال باختری فيروزآباد واقع در دهستان خواجه ای سرچشمه گرفته و به نام رودخانه هونيقان متوجه جنوب می شود. سپس با نام رودخانه فيروزآباد از دره باختری كوه پادانا عبور کرده و وارد دهستان حومه فيروزآباد می شود. در اين دهستان به شاخه های فراوانی تقسيم می شود که شاخه اصلی آن از نواحی باختری شهر فيروزآباد عبور کرده و ضمن آميختن با ريزابه های فراوان و عبور از روستاهای بسيار سرانجام در دامنه جنوبی ماده كوه با رودخانه دزگاه مخلوط شده و رودخانه موند را تشكيل می دهد.

» رودخانه زاغ فیروزآباد

رودخانه فصلی زاغ که 55 كيلومتر طول دارد در مسير کلی خود به سمت جنوب خاوری از شهرستان های جهرم و فيروزآباد عبور می کند. اين رود از كوه های سفيدار و پودنو واقع در دهستان ميمند در 15 كيلومتری خاور فيروزآباد سرچشمه گرفته و پس از عبور از روستاهای مختلف در خاور روستای براق 41 كيلومتری شمال باختری جهرم به رودخانه قره آغاج می ريزد.

» رودخانه شورفراشبند فیروزآباد

رودخانه فصلی شور فراشبند که 15 كيلومتر طول دارد و شيب متوسط آن 5 درصد است، از كوه فراشبند در 40 كيلومتری شمال باختری فيروزآباد سرچشمه می گيرد به آب نيلو می ريزد.

» چشمه آتشكده فیروزآباد

اين چشمه در جوار يكی از نقاط ديدنی شهرستان فيروزآباد، منطقه گردشی و جذابی را در اين شهرستان ايجاد کرده است

» چشمه تنكاب فیروزآباد

اين چشمه در مسير جاده شيراز- فيروزآباد و در فصله 10 كيلومتری جاده اصلی از دامنه كوه می جوشد.اين چشمه به دليل آب گوارايی كه دارد مورد توجه مردم و مسافران قرار می گيرد.

» چشمه حنيفقان فیروزآباد

چشمه حنيفقان در 45 كيلومتری شهر فيروزآباد قرار دارد و با توجه به قابليت های تفرجگاهی گسترده آن ‌از جمله گردشگاه های مشهور اين شهرستان محسوب می شود.

» چشمه آب گرم فیروزآباد

اين چشمه در شهرستان فيروزآباد و در فاصله 8 كيلومتری جاده قير - خنج واقع شده است. مردم اين منطقه از حوضچه های اين آب برای درمان بيماری های پوستی و رماتيسمی استفاده می كنند. آب اين چشمه از نوع آب های معدنی گوگردی است و مورد بهره برداری درمانی و گردشگاهی قرار می گيرد. در اطراف اين چشمه، درختان بزرگ نخل و بيد وجود دارد كه محل اتراق بسياری از مسافران اين شهرستان و اهالی بومی آن است.

» رودخانه شاهپورکازرون

رودخانه شاهپور(شيرين) كه از كوه های كوهمره نودان و چشمه ساسان در تنگ چوگان (25 كيلومتری شمال باختری كازرون) سرچشمه گرفته پس از آبياری کردن دهستان های شاپور، خشت و كمارج وارد سعدآباد شده و در محلی به نام دو رودگاه به رودخانه دالكی پيوسته و سرانجام به نام حله به خليج فارس می ريزد.

» رودخانه دالكی کازرون

رودخانه دالکی يک رود دايمی به طول 170 کيلومتر است که شيب متوسط آن 8/0 درصد است. اين رود که حوزه آن خليج فارس و دريای عمان است در مسير کلی خود که به سمت جنوب باختری است، از شهرستان های كازرون، برازجان و بوشهر در استان های فارس و بوشهر عبور می کند. هله از ارتفاعات 40 كيلومتری جنوب خاوری كازرون و 53 كيلومتری جنوب باختری شيراز از دهستان كوهمره سرچشمه گرفته و به سوی شمال باختری روان می شود. در 14 كيلومتری خاور كازرون با رودخانه حنا مخلوط شده و به نام رودخانه سفيد از طريق دره دوان در شمال خاوری، همچنان به سوی شمال باختری ادامه مسير می دهد. پس از آن كه در 17 كيلومتری شمال كازرون با رودخانه تنگ شيب مخلوط شده، با نام جديد شاهپور از طريق تنگه چوگان به دهستان شاهپور وارد می شود. در اين دهستان با ريزابه های فراوانی از جمله رود شكستان درهم می آميزد و رو به سوی جنوب باختری به طرف دهستان خشت سرازير می شود. در اين دهستان به سوی باختر تغيير جهت داده و پس از عبور از دره شمالی كوه پوزه حسن كرچال وارد دهستان مزارعی از شهرستان برازجان می شود. در اين دهستان با ريزابه های فراوانی كه غالبا از شمال سرازير شده اند مخلوط گشته، مرز ميان دهستان های مزارعی، شبانكاوه و زيرراه را تشكيل می دهد و به نام رودخانه شيرين در 12 كيلومتری شمال باختری برازجان با رودخانه دالكی مخلوط می شود. از اين به بعد اين رودخانه که به سمت باختر متوجه شده و مرز ميان دهستان های شبانکاره و زيارت را تشکيل می دهد، هله نام می گيرد. سرانجام اين رودخانه در 54 كيلومتری جنوب باختری برازجان به خليج فارس می ريزد. در طول مسير اين رودخانه نقاط مناسبی برای احداث سد وجود دارد. از جمله اين مناطق می توان به مدخل شمالی تنگ چوگان در 20 كيلومتری شمال كازرون، دهانه خاوری پوزه حسن كرچال در 35 كيلومتری باختر كازرون و همچنين دره شمالی كتل برنگ در 44 كيلومتری باختر شمالی كازرون اشاره کرد.

» چشمه ساسان کازرون

چشمه ساسان در 15 كيلومتری شهر كازرون و در ناحيه تنگ چوگان واقع شده و از نقاط ديدنی اين شهرستان به حساب می آيد. چشمه سارها، مناظر طبيعی و مجموعه آثار تاريخی تنگ چوگان از جمله قابليت های ارزشمند موجود در پيرامون اين چشمه است.

» رودخانه كورده لارستان

کورده يک رود فصلی به طول 170 كيلومتر است. مسير كلی اين رود شمال باختری بوده و از كوه بهاش در 37 كيلومتری باختر جنوبی لار و 17 كيلومتری جنوب باختری اوز سرچشمه می گيرد و به نام رودخانه آسياب دهستان ارد را سيراب می كند و به دهستان خنج وارد می گردد و از دره شمالی كوه مرز عبور کرده و از كنار روستاهای آشنا و چاه توس می گذرد و با مخلوط شدن با ريزابه هايی به رودخانه فيدويه تغيير نام می دهد و از شمال روستای كورده می گذرد و با رود دارالميزان مخلوط می شود و رودخانه دزگاه را تشكيل می دهد.

» رودخانه مهران لارستان

رودخانه مهران که يک رود فصلی به طول 382 كيلومتر است از شهرستان های بندرلنگه و لار عبور می کند. اين رود از كوه هفچن واقع در دهستان تراكمه در 189 كيلومتری باختر لار سرچشمه می گيرد و به نام رود شور اشكنان به سوی جنوب خاوری روان می شود و پس از گذشتن از روستاهای بسيار و اضافه شدن ريزابه های متعدد به آن با نام رودخانه تاون به دهستان دژگان داخل می شود و از 2 كيلومتری جنوب روستای دژگان عبور می كند و به نام رودخانه مهران، دماغه خاوری كوه پل غار را طی می كند و در 9 كيلومتری جنوب خاوری روستای دژگان به چندين شاخه تقسيم می گردد و در 75 كيلومتری خاور شمالی بندر لنگه به ترعه خوران (بخشی از خليج فارس واقع در ميان جزيره قشم و سرزمين اصلی ايران) می ريزد. مسير كلی اين رود جنوب خاوری است.

» رودخانه دارالميزان لارستان

رودخانه دارالميزان يک رود دايمی به طول 180 كيلومتر است. اين رودخانه از كوه گاوبست در 80 كيلومتری جنوب باختری لار واقع در دهستان بيرم سرچشمه می گيرد و به نام رودخانه بيرمی دره شمالی كوه تخته سروه ديوان را طی می كند و با ريزابه های متعدد مخلوط می شود و به نام چاه عينی تغيير نام می دهد و دره ميان كوه های هوا و نر را به سوی شمال باختری می پيمايد و با رسيدن به روستای دارالميزان به رودخانه دارالميزان تغيير نام می دهد. در روستای دزگاه با رودخانه های كورده و باز مخلوط می شود و رودخانه دزگاه را تشكيل می دهد. مسير كلی اين رود شمال باختری است.

» رودخانه شور لارستان

اين رودخانه از به هم پيوستن چند نهر كه از كوه های سياه، ملک تير و جم سرچشمه می گيرند به وجود آمده است. رود شور لار پس از جذب زهكش دشت های لار و علی آباد و دريافت آب چند چشمه، از شهرستان لار خارج می شود. كيفيت آب اين رودخانه به دليل عبور از گنبدهای نمكی نامناسب، حتی برای كشاورزان نيز قابل استفاده نمی باشد، اما احتمالا دارای جنبه های درمانی است.

» رودخانه مهران شور لامرد

اين رودخانه فصلی از ارتفاعات كوه سياه، كوه پردی و كوه های شمال گاوبست سرچشمه می گيرد و پس از عبور از دشت لامرد از قسمت جنوب خاوری استان خارج شده و به خليج فارس می ريزد. اين رودخانه در سال هايی که بارش باران کم است، فقط در فصل های باران خيز به جريان درمی آيد، به همين علت برای كشاورزی چندان مناسب نيست.

» چشمه آب گرم سراب بهرام لامرد

اين چشمه در مجاورت جاده ‌آسفالته چنار شاهيجان - نورآباد واقع شده است و آب آن برای مصارف درمانی مورد استفاده قرار می گيرد. اين چشمه كه از چشمه های معدنی معروف فارس است از نوع گوگردی است و می تواند برای مداوای برخی از امراض مورد استفاده قرار گيرد.

» آب باد كرزا لامرد

«آب باد كرزا» يكی از بهترين آب های معدنی ايران واقع در نزديكی روستای «كرزا» از توابع بخش مركزي است.

» رودخانه کر مرودشت

رودخانه كر از ارتفاعات خسرو و شيرين و دز كرد در شهرستان اردكان سرچشمه گرفته و پس از آبياری نمودن اردكان، مرودشت و دهستان كربال به درياچه بختگان می ريزد.

» رودخانه سيوند مرودشت

رودخانه سيوند (بلوار) از كوه های بوانات و سرحد چهاردانگه سرچشمه گرفته و پس از دريافت چند شاخه فرعی به نام های سيميكان و گله دار و عبور از دشت های قادر آباد، سعادت آباد، سيوند و مرودشت و مشروب ساختن اراضی محدوده مرودشت در محل پل خان به رودخانه كر می ريزد و از طريق رودخانه كر به درياچه بختگان می ريزد.

» رودخانه تنگ چاهو مرودشت

رودخانه تنگ چاهو يک رود فصلی به طول 22 كيلومتر است که مسير كلی آن جنوب خاوری می باشد. سرچشمه اين رود كوه های آب غار و قلاتون در 73 كيلومتری شمال باختری مرودشت می باشد و به رود كر می ريزد.

» رودخانه تنگ کرمه مرودشت

تنگ كرمه يک رود فصلی به طول 7 كيلومتر است كه از كوه گرد در 21 كيلومتری جنوب باختری سده سرچشمه می گيرد.

» رودخانه قره آغاج مرودشت

اين رودخانه كه شاخه اصلی رودخانه مند است، از كوه های چهل چشمه در شمال شهرستان مرودشت سرچشمه می گيرد و پس از آبياری دشت كوار، از اين شهرستان خارج می شود.

» چشمه بناب قادر آباد مرودشت

در نزديكی كارخانه يک و يک مرودشت، چشمه ای وجود دارد كه درخت زاری محدوده اطراف آن را احاطه كرده است. اين مكان كه از گردشگاه های اهالی سعادت آباد می باشد در حال حاضر مورد استفاده مسافران اين مسير نيز قرار می گيرد.

» چشمه ابوالمهدی مرودشت

اين چشمه در منطقه تحت حفاظت محيط زيست شهرستان مرودشت، بين سيوند و سعادت شهر واقع شده است. اين مكان دارای چشم اندازهای طبيعی بسيار زيبا می باشد. مهم ترين ويژگی اين چشمه، طبيعت بكر و سرسبز پيرامون آن است.

» رودخانه فهليان ممسنی

با اهميت ترين رودخانه اين شهرستان فهليان است كه ابتدا از كوه شش پير در نزديكی اردكان سرچشمه گرفته و شش پير خوانده می شود سپس به جانب باختر امتداد يافته با نام های شيرين و فهليان از ممسنی گذشته و سرانجام به نام زهره به رودخانه كارون می ريزد.

» رودخانه شيو ممسنی

اين رودخانه از ارتفاعات جنوبی كهکيلويه و بويراحمد سرچشمه گرفته و پس از پيوستن رودخانه های ليراب و بشت به آن به رودخانه فهليان می ريزد.

» رودخانه دره گيجک ممسنی

دره گيجک يک رود فصلی به طول 18 كيلومتر و با شيب متوسط 2/3 درصد است. مسير كلی آن نخست خاوری سپس شمالی است. اين رود از 18 كيلومتری جنوب خاوری نورآباد سرچشمه می گيرد.

» رودخانه دروغ زن ممسنی

رودخانه دروغ زن يک رود فصلی به طول 35 كيلومتر است كه از ارتفاعات 15 كيلومتری جنوب نورآباد سرچشمه می گيرد. مسير كلی اين رود که نام ديگر آن رود كفی است، شمال باختری است.

» رودخانه زهره ممسنی

رودخانه زهره که يک رود دايمی به طول 490 كيلومتر است، از شهرستان های سپيدان، ممسنی، گچساران، بهبهان و بندرماهشهر عبور می كند.اين رود از 14 كيلومتری شمال باختری اردكان سرچشمه گرفته، ابتدا به نام رودخانه اردكان به سوی جنوب خاوری و جنوب سرازير می شود و از كنار اردكان عبور می كند پس از رسيدن به تنگ روديان به نام شش پير تغيير مسير داده و به سوی باختر متوجه می گردد و به دهستان دشمن زياری از شهر ممسنی وارد می شود و پس از مخلوط شدن با رودخانه شيرين به نام رودخانه فهليان وارد دهستان جاويد ماهوری از شهرستان ممسنی می شود و سرانجام پس از گذشتن از روستاهای بسيار و اضافه شدن ريزابه های متعدد به آن به رودخانه هنديجان از كنار شهر هنديجان عبور می كند و در 26 كيلومتری جنوب باختری هنديجان به خليج فارس می ريزد.

» رودخانه دلوار كوه سياه ممسنی

اين رود يک رود فصلی به طول 30 كيلومترمی باشد که مسير كلی آن شمال باختری است. اين رود از ارتفاعات 20 كيلومتری جنوب باختری نورآباد سرچشمه گرفته و به نام دلوار قوچ خوس از دره جنوبی كوه سياه به سوی شمال باختری روان می شود و پس از عبور از كنار روستای دشت مورد به رود كوه سياه يا دلوار كوه سياه تغيير نام می دهد و در 36 كيلومتری شمال باختری نورآباد به رودخانه زهره می ريزد.

» رودخانه رودشير ممسنی

اين رودخانه كوچک از كوه های منطقه جاويد سرچشمه می گيرد و در دهستان جاويد جريان می يابد. پس از طی مسافتی به رودخانه شش پير در شهرستان ممسنی می ريزد.

» رودخانه پيرآب ممسنی

اين رودخانه كه به پرياب نيز معروف است، از استان كهکيلويه و بويراحمد در شمال ممسنی سرچشمه گرفته و پس از طی مسافتی در دهستان رستم به رودخانه فهليان می ريزد. اين رودخانه در شهرستان ممسنی جريان دارد.

» رودخانه رودبار نیریز

رودخانه پهناور رودبار تنها رود اين شهرستان است كه از كوه خانه زنديان سرچشمه گرفته و پس از آبياری نمودن قسمتی از زمين های اطراف نيريز به طرف شهرستان داراب سرازير می شود.

» چشمه پلنگان نیریز

اين چشمه در محوطه باغ نيريز در دره ای بسيار عميق و سرسبز قرار دارد كه با توجه به جلوه های طبيعی و پوشش گياهی و جنگلی مناسب و چشمه سارهای فراوان، يكی از زيباترين نقاط طبيعی استان به حساب می آيد. چشمه پلنگان در حال حاضر يكی از گردشگاه های عمومی مردم می باشد.

» گردشگاه برم دلک شیراز

اين گردشگاه در 14 كيلومتری خاور شيراز واقع شده است. در چهار كيلومتری آثار باستانی قصر ابونصر، تالابی وجود دارد كه به نام برم دلک معروف است. آب اين برم (چشمه) از چند شكاف كوه خارج می شود و در دامنه كوه تالابی را تشكيل می دهد. در اطراف اين آبگير، نيزاری وجود دارد و در بدنه كوه مشرف بر تالاب، سه تاقچه منقش در كوه حفر شده است كه قدمت نقوش آن به عهد ساسانی می رسد. برم دلک در طول سال مورد استفاده بسياری از مردم و مسافران شيراز قرار می گيرد.

» گردشگاه چشمه فيلی شیراز

گردشگاه چشمه فيلی در حاشيه خاوری دانشكده دامپزشكی و در مسير راه ورودی به دشت بانش واقع شده است. اين گردشگاه با وسعتی در حدود 60 هكتار خارج از محدوده قرق شده باجگاه است. اين محل بين دو رشته كوه شمالی آن صوفيا و جنوبی فيل قرار گرفته و دشت كوچک خانعلی را در خود جای داده است. مجموعه دشت، دامنه و كوه های كم ارتفاع، گردشگاه جالبی را به وجود آورده اند كه مورد استفاده مردم قرار می گيرد.

» گردشگاه چشمه سلمانی شیراز

اين گردشگاه در منطقه تنگ سعدی و در حاشيه ضلع جنوبی پارک ملی بمو واقع شده است. چشمه سلمانی كه آب شيرين دارد در شمال اين منطقه قرار دارد. گردشگاه چشمه سلمانی چشم اندازهای طبيعی زيبا و هوای مطبوع دارد و راه ارتباطی آن از جاده آسفالته شيراز - خرامه می گذرد. فاصله اين گردشگاه تا شيراز شش كيلومتر است.

 
تغییر قالب صفحه